KäyttöehdotKÄYTTÖEHDOT NEKSUS LASKUTUSPALVELULLE (1.5.2022)

Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Lainetta Oy:n kevytyrittäjille tarkoitetun Neksus Laskutuspalvelun (jäljempänä Laskutuspalvelu) sekä muiden Palveluntarjoajan palveluiden (kaikki nämä palvelut yhdessä jäljempänä Palvelu) käyttöä koskevat käyttöehdot. Näissä Käyttöehdoissa määritellään Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välisen sopimussuhteen sisältö sekä osapuolien väliset oikeudet ja velvollisuudet.

Sopimussuhteen syntyminen ja muutokset

Osapuolien välille syntyy sopimus, kun Palvelunkäyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröityessään Palvelunkäyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja ja Palvelun muita ehtoja, sääntöjä ja ohjeita, sekä vakuuttaa että hän on tutustunut Palvelun käyttöön ja ettei hänellä ole tiedossaan Palvelun käyttämistä estäviä seikkoja.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden päättää, kenet se hyväksyy Palvelunkäyttäjäksi ja toisaalta kenen osalta se hylkää oikeuden käyttää Palvelua.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun ominaisuuksia tai näitä Käyttöehtoja vastaamaan viranomaismääräyksiä tai muutoin harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelunkäyttäjälle. Käyttämällä Palvelua ilmoituksen lähettämisen jälkeen käyttäjä hyväksyy voimassa olevat käyttöehdot muutoksineen. Palvelunkäyttäjä saa käyttää Palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti.

Palvelu saattaa sisältää lisäpalveluita kuten erilaisia tukipalveluita ja asiakaspalvelua, joiden erilliset käyttöehdot ovat Palvelussa.

Osapuolien välinen sopimussuhde

Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde sisältää Palvelunkäyttäjän työn laskuttamisen sekä muut nimenomaisesti määritellyt palvelut. Palvelunkäyttäjä ei työskentele Palveluntarjoajan alaisuudessa tai tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa. Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n tai työeläkelainsäädännön mukainen työsuhde, eikä osapuolien välille synny työsopimussuhdetta, ellei niin erikseen nimenomaisesti kirjallisesti sovita. Palvelunkäyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että työssä noudatetaan soveltuvia työturvallisuusmääräyksiä, työaikamääräyksiä ja muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta edustaa Palveluntarjoajaa eikä tehdä Palveluntarjoajan nimissä minkäänlaisia sopimuksia, kuten tilauksia, hankintoja, luottosopimuksia, työsopimuksia tai toimeksiantosopimuksia. Palvelunkäyttäjä ei saa väittää kolmansille tahoille olevansa Palveluntarjoajan työntekijä tai edustaja.

Sopimussuhteet toimeksiantajien kanssa

Palvelunkäyttäjä hankkii itse toimeksiantonsa ja sopii suoraan toimeksiantajiensa kanssa laskutushinnasta ja muista toimeksiannon ehdoista. Palveluntarjoaja ei tule toimeksiantosopimuksen osapuoleksi, ellei niin erikseen etukäteen kirjallisesti sovita Palveluntarjoajaa edustamaan oikeutetun henkilön hyväksynnällä.

Palvelunkäyttäjä vastaa toimeksiantajalleen kaikista toimeksiantoon liittyvistä vastuista, sopimuksista, sitoumuksista ja velvoitteista sekä tekemistään työsuorituksista ja niiden viivästymisestä ja virheellisyydestä. Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu Palvelunkäyttäjän toiminnan, toimeksiantojen tai laskujen kannattavuuden, laillisuuden tai oikeellisuuden selvittäminen. Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu Palvelunkäyttäjän ja toimeksiantajien erimielisyyksien selvittäminen eikä mahdollisten vahinkojen korvaaminen toimeksiantajille tai kolmansille osapuolille, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Palvelua ei saa käyttää tilanteissa, joissa Palvelunkäyttäjän ja toimeksiantajan välillä on tai heidän välilleen muodostuu työsopimuslain mukainen työsuhde. Palvelunkäyttäjän tulee huolehtia siitä, että toimeksiantaja on tietoinen Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välisestä sopimussuhteesta sekä näiden Käyttöehtojen sisällöstä.

Palvelunkäyttäjän tulee hinnoitella työnsä ottaen huomioon, ettei Palveluntarjoaja ole Palvelunkäyttäjän työnantaja ja Palvelunkäyttäjälle aiheutuu kuluja mm. mahdollisesta YEL-vakuuttamisvelvollisuudesta. Laskutushinnasta Palvelunkäyttäjälle tulevan tulon tulee olla yrittäjämäinen toiminta huomioon ottaen kohtuullisella tasolla, ja mahdollisesti soveltuvien lakien ja määräysten mukainen.

Laskutuspalvelun ehdot

Laskutuspalvelua voivat käyttää vain yksityishenkilöt ilman y-tunnusta eli ns. kevytyrittäjät. Palvelunkäyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain oman työnsä laskuttamiseen sekä omaan työhön välittömästi liittyvien kilometrikorvausten ja päivärahojen laskuttamiseen, ellei osapuolten välillä ole erikseen toisin sovittu.

Palvelunkäyttäjällä ei ole työvelvoitetta eikä velvollisuutta käyttää Palvelua kaikissa toimeksiannoissaan. Palvelunkäyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimussuhde ja mm. vakuutukset ovat kuitenkin voimassa vain niissä toimeksiannoissa, joihin Palvelua käytetään. Palveluntarjoaja laskuttaa ainoastaan ne toimeksiannot, jotka Palvelunkäyttäjä pyytää Palveluntarjoajaa laskuttamaan siihen tarkoitetulla ilmoituslomakkeella.

Laskutus

Palveluntarjoaja laskuttaa Palvelunkäyttäjän toimeksiantajalta Palvelunkäyttäjän ja Toimeksiantajan välillä sovitun laskutushinnan Palveluntarjoajan pankkitilille Palveluntarjoajan arvonlisäverotunnisteella. Palveluntarjoaja vastaa laskutukseen liittyvien arvonlisäverojen perimisestä, ilmoittamisesta ja tilittämisestä Verohallinnolle.

Palkanmaksu

Toimeksiantajan Palveluntarjoajalle maksamasta arvonlisäverottomasta laskutushinnasta vähennetään Palvelunkäyttäjän toimittaman verokortin mukainen ennakonpidätys (verokortin tai muun lainmukaisen tiedon puuttuessa pidätetään 60 %), kulloinkin voimassa olevat laskutuspalveluihin sovellettavat lakisääteiset työnantajamaksut yms. maksut sekä Palvelun käytöstä perittävän palvelumaksun.

Vähennysten jälkeen jäljelle jäävä summa on Palvelunkäyttäjän nettopalkka, ja se maksetaan Palvelunkäyttäjän suomalaiselle pankkitilille kolmen (3) arkipäivän kuluessa siitä, kun toimeksiantajan suoritus on Palveluntarjoajan tilillä. Palveluntarjoaja ei vastaa pankkien maksuliikenteen häiriöiden tai muiden vastaavien seikkojen aiheuttamista viivästyksistä.

Palveluntarjoaja vastaa palkanmaksuun liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista kuten palkkalaskelmien laatimisesta ja tulorekisteri-ilmoitusten tekemisestä.

Palvelunkäyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle sairausvakuutusmaksun maksamisvelvollisuuden selvittämiseksi, onko hän YEL-vakuuttamisvelvollinen. Tilanteen muuttumisesta tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle viipymättä. Virheellisen tiedon aiheuttamasta liian suurista tai pienistä vähennyksistä ja niiden aiheuttamista lisämaksuista ja kuluista vastaa Palvelunkäyttäjä, eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta esim. hakea palautuksia liikamaksuista.

Laskutetuista kilometrikorvauksista ja päivärahoista vähennetään ainoastaan Palvelun käytöstä perittävä palvelumaksu olettaen, että kilometrikorvaukset ja päivärahat eivät ylitä Verohallinnon kulloinkin vahvistamia enimmäismääriä. Lue kilometrikorvauksista.

Palvelumaksu ja lisämaksut

Palvelunkäyttäjän laskusta kertyneestä arvonlisäverottomasta suorituksesta veloitetaan palkanmaksun yhteydessä Palveluntarjoajan hinnaston mukainen palvelumaksu.

Vakuutukset

Palveluntarjoaja on vakuuttanut Palvelunkäyttäjän vastuuvakuutuksella, joka on voimassa kulloistenkin ehtojensa mukaisesti. Vastuuvakuutuksen omavastuusta vastaa kokonaisuudessaan Palvelunkäyttäjä, jollei toisin ole sovittu tai Palveluntarjoaja ole toisin ilmoittanut. Vakuutus sisältyy em. maksuihin.

YEL-vakuutus

Lähtökohtaisesti YEL-vakuuttaminen ja vakuutusmaksujen maksaminen on Palvelunkäyttäjän vastuulla. Yrittäjä on henkilökohtaisessa vastuussa YEL-työeläkevakuutusmaksuistaan. Palvelunkäyttäjä suostuu siihen, että Palveluntarjoaja ottaa Palvelunkäyttäjälle YEL-vakuutuksen silloin, kun se lakien ja säädöksien sekä niiden tulkintojen mukaan on otettava. Lue milloin tarvitset YEL-vakuutuksen.

Palveluntarjoajalla on oikeus hoitaa palvelunkäyttäjän YEL-vakuutusasiaa palvelunkäyttäjän puolesta eläkeyhtiön kanssa, kuten oikeus valvoa Palvelunkäyttäjän vuosittaista työtuloa ja aktivoida ja päättää Palvelunkäyttäjälle YEL-vakuutussopimus. Lisäksi on oikeus ilmoittaa käyttäjälle vakuutuksen peruuntumisesta ja valtuutus käyttää palvelunkäyttäjän osalta Varmaan tai muuhun YEL - vakuutusyhtiöön kirjautuneen asiakkaan verkkopalvelua YEL-vakuutusasioiden hoitoon.


Työttömyysturva

Palvelunkäyttäjä on tietoinen siitä, että hänet katsotaan työttömyysturvaan liittyvissä asioissa yrittäjäksi.


Luottotappiot

Riski toimeksiantajien maksukyvystä ja -halukkuudesta sekä luottotappioista on Palvelunkäyttäjällä. Mikäli Palveluntarjoaja on jo maksanut Palvelunkäyttäjälle suorituksen sellaisen laskun perusteella, jota toimeksiantaja ei maksa kokonaan tai osittain, tai Palveluntarjoaja on jostain muusta syystä maksanut Palvelunkäyttäjälle enemmän kuin olisi pitänyt, on Palvelunkäyttäjä vaadittaessa velvollinen palauttamaan saamansa suorituksen Palveluntarjoajalle vastaavalta osin.

Immateriaalioikeudet

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisältöön, aineistoon ja materiaaliin sekä tuotenimiin on Palveluntarjoajalla tai sen yhteistyökumppaneilla. Palveluntarjoaja ei myönnä Palvelunkäyttäjälle mitään oikeuksia ko. sisältöön tai immateriaalioikeuksiin, ellei toisin erikseen sovita.

Palvelunkäyttäjälle kuuluvat immateriaalioikeudet Palveluun toimitettuun materiaaliin säilyvät Palvelunkäyttäjällä, eikä Palveluntarjoaja käytä niitä muuhun kuin Palvelun tarkoituksen toteuttamiseen.

Tietojen oikeellisuus

Palvelunkäyttäjän tulee pitää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa vain niiden henkilöiden tietona, joilla on oikeus käyttää Palvelua hänen puolestaan ja nimissään, ja hän vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta asioinnista Palvelussa.

Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, että kaikki käyttäjätunnuksella Palveluun annetut henkilötiedot ja muut tiedot mm. laskutukseen, verotukseen ja kulukorvauksiin liittyen ovat oikeita, riittäviä, ajantasaisia ja kuuluvat liiketoimintaan eivätkä ne riko kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai ole muuten lainvastaisia. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä aina viranomaisille.

Salassapito, henkilötiedot ja tietojen käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään kaiken Palvelunkäyttäjään liittyvän luottamukselliseksi katsottavan aineiston luottamuksellisena sekä käyttämään sitä ainoastaan Palveluntarjoajan sekä Palvelunkäyttäjän välisessä yhteistyössä. Tämä velvoite pysyy voimassa toistaiseksi myös osapuolien välisen sopimuksen muuten päättyessä.

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelun välityksellä saatavia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Palvelunkäyttäjä antaa suostumuksensa Palveluun tallentamiensa tietojen käsittelyyn kaikilla Palvelun tarjoamisen ja liiketoiminnan edellyttämillä tavoilla. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa tietojen oikeellisuus, poistaa ja editoida tietoja sekä käyttää niitä Palvelun jatkokehittämiseen, viestintään ja markkinointiin, mukaan lukien Palvelunkäyttäjälle kohdennettu viestintä ja/tai markkinointi. Palvelunkäyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen ja antaa nimenomaisen suostumuksensa sille, että hänen tietojaan voidaan käyttää automaattiseen päätöksentekoon ja käsittelyyn, kuten profilointiin.

Siltä osin kuin Palvelunkäyttäjä on Palvelussa käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja henkilötietojen käsittelijä, sovelletaan henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja. Palvelunkäyttäjä vakuuttaa tutustuneensa henkilötietojen käsittelyä koskeviin ehtoihin ja hyväksyy ehdot ryhtyessään käyttämään Palvelua.

Palvelun saatavuus ja virheet

Palvelu on käytettävissä Palveluntarjoajan palvelimella. Palveluntarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa katkoista Palvelun saatavuudessa. Palveluntarjoajalla on perustellusta syystä oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoaminen kokonaan tai osittain.

Palvelunkäyttäjän on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle havaitsemistaan käyttökatkoista tai virheistä Palvelun toiminnassa.

Palvelun tarjoamisen lopettaminen, vahingonkorvaus ja kuittausoikeus

Mikäli Palvelunkäyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, lakeja tai määräyksiä, taikka laiminlyö sopimuksen mukaisen maksun suorittamisen Palveluntarjoajalle kehotuksesta huolimatta, on Palveluntarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä mitätöidä Palvelunkäyttäjän käyttäjätunnus välittömästi. Käyttöehtoja rikkoneen tai muuten Palveluntarjoajalle vahinkoa aiheuttaneen Palvelunkäyttäjän on korvattava aiheuttamansa välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisesti Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Palvelunkäyttäjän Palvelun kautta laskutetusta työstä, muusta Palvelun käyttämisestä tai sen ominaisuuksista tai virheistä, Palvelun käyttökatkoista taikka tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Kaikissa tapauksissa Palveluntarjoajan korvausvastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen, eikä Palveluntarjoaja vastaa välillisten vahinkojen korvaamisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata saatavansa Palvelunkäyttäjältä tälle maksettavasta nettopalkasta tai muusta suorituksesta taikka hallussaan olevista Palvelunkäyttäjän varoista täysimääräisesti.

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tätä sopimusta tai Palvelua koskevat riidat, joita ei saada neuvotteluilla sovittua, ratkaistaan ensiasteena Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia.